Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların (gayrimenkuller) mülkiyeti, kullanımı, devri ve bu malların üzerindeki haklarla ilgili hukuki konuları düzenleyen bir hukuk dalıdır.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların (gayrimenkuller) mülkiyeti, kullanımı, devri ve bu malların üzerindeki haklarla ilgili hukuki konuları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku, genellikle tapu hukuku, irtifak hakkı, kat mülkiyeti, kira hukuku gibi alt dalları içerir. İşte gayrimenkul hukukunun ana konuları:

    Tapu Hukuku:

    Tapu hukuku, taşınmaz malların mülkiyeti ve tapu sicili ile ilgili konuları düzenler. Taşınmaz malların devri, satışı, miras yoluyla geçişi ve tapu siciline tescili bu alanın temel konularındandır.

    İrtifak Hakkı:

    İrtifak hakkı, bir kişinin başkasının arsası üzerinde belirli bir kullanım veya yararlanma hakkına sahip olmasını ifade eder. Örneğin, bir kişinin su çıkarma veya geçiş hakkı gibi.

    Kat Mülkiyeti Hukuku:

    Kat mülkiyeti hukuku, bir binada bağımsız bölümlerin sahiplerinin haklarını düzenler. Kat malikleri arasındaki ilişkiler, ortak alan kullanımı ve karar alma süreçleri bu alana dahildir.

    Ecrimisil ve Kullanma Hakkı:

    Bir kişinin başka bir kişinin mülkiyetindeki taşınmaz malı kullanması durumunda, bu kullanım için bir tazminat talebinde bulunma hakkı olan ecrimisil ve kullanma hakkı konuları da gayrimenkul hukukuna dahildir.

    Kira Hukuku:

    Kira hukuku, bir kişinin mülkiyetindeki taşınmaz malı başka bir kişiye belli bir süre için kiralaması durumunu düzenler. Kiracının hakları, kira sözleşmeleri, kira artışları ve tahliye gibi konular bu alanda yer alır.

    İnşaat Hukuku:

    İnşaat hukuku, inşaat projeleri ve gayrimenkul geliştirme süreçleriyle ilgili konuları kapsar. İnşaat sözleşmeleri, müteahhitlik ilişkileri ve inşaat hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları içerir.

    İpoteğin Kurulması ve Kaldırılması:

    İpoteğin taşınmaz mal üzerindeki hakları düzenler. Banka kredileri için ipotek konması, ipoteğin kaldırılması gibi durumlar bu alana girer.


Bu alanlar geniş bir konu yelpazesini kapsar ve gayrimenkul hukuku, yerel yasal düzenlemelere ve ülkenin hukuki sistemine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Gayrimenkul hukuku, genellikle uzmanlık ve deneyim gerektiren bir hukuk dalıdır, bu nedenle gayrimenkul işlemleri ile ilgili hukuki konularda profesyonel bir hukuk danışmanından yardım almak önemlidir.


Gayrimenkul Hukuku, taşınmaz mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıklarda ortaya çıkmaktadır. Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre taşınmaz mülkiyeti; arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Gayrimenkul Hukukunun kaynakları olarak; Türk Medeni Kanunu, Anayasa, İmar Kanunu, Kadastro Kanunu, Orman Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu Kanunu, İskan Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Kooperatifler Kanunu, Vergi Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun sayılmaktadır. Bunların dışında taşınmaz mülkiyetinin kaynakları olarak; Tapu Sicil Tüzüğü, Tapu Planları Tüzüğü, Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gösterilmektedir.


Türk Medeni Kanununda; mülkiyet kavramı, mülkiyet dışındaki ayni haklar, irtifak hakkı, taşınmaz yükü, taşınmaz rehni, zilyetlik ve tapu sicili düzenlenmiş bulunmaktadır.


Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin